Restaurierung, Umbau | Röhren Autoradios | Oldtimer Röhrenautoradios | in bester Handarbeit vom Fachmann
BECKER, TELEFUNKEN, BLAUPUNKT, PHILIPS, PHILCO | BECKER Europa | BECKER Mexico | BECKER Grand Prix u.a.| BLAUPUNKT Köln u.a.